KONTAKT

Email: biuro@ikos-term.pl
Tel: 18 352-67-71
Adres: Gorlice ul.Kościuszki 42 E
Nip: 738-108-41-43

Bogate portfolio

Budowane przez ponad 15 lat aktywności w branży

Dotacje unijne!

Wsparcie i doradztwo przy aplikowaniu o dotacje

Jakość i solidność!

Doświadczony zespół fachowców i nowoczesne technologie

W zgodzie z naturą

Wkład w rozwój alternatywnych źródeł energii

Dbałość o klienta

Indywidualne podejście
do każdego wykonywanego zlecenia

Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie Kolektory Słoneczne, baterie słoneczne, kolektor, energia słoneczna, Fotowoltaika, ogniwo fotowoltaiczne, siła słońca, ogrzewanie wody, domowa elektrownia, tanie ogrzewanie

Bezzwrotne dotacje na kolektory słoneczne

Zapraszamy do korzystania z systemu dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych chętnie pomożemy wypełnić wnioski i skompletować dokumenty potrzebne do realizacji inwestycji.

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Kredyt na zakup kolektorów słonecznychDotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem. Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Program priorytetowy do pobrania w PDF (2,32 MB)

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
  1. Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
   • oferty wykonawcy
   • projektu instalacji
   • projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
  2. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
   • oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
   • kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
   • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
  3. Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
  5. Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
  6. Inne dokumenty wymagane przez Bank.
 2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
  1. protokół końcowego odbioru
  2. kopie faktur
  3. oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
  4. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
  5. umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
  6. inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.
 5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
 6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
 7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i warunków uzyskania kredytu z dotacją NFOŚiGW oraz wzory wniosków można uzyskać w placówkach współpracujących banków.

Szczegółowe informacje odnośnie Beneficjentów oraz warunków dofinansowania zawarte są w programie priorytetowym Dodatkowych informacji o zasadach, warunkach i procedurze ubiegania się o dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udziela Zespół ds. Banków (22) 45 90 964, fax (22) 45 90 776, e-mail: oze3@nfosigw.gov.pl